Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm (Disclaimer)

Về thông tin

Camnangsinhton.vn sẽ thực hiện mọi biện pháp có thể để đảm bảo tính chính xác và xác thực của thông tin được đăng tải trên trang web. Tuy nhiên, Camnangsinhton.vn là một cộng đồng chia sẻ thông tin thông qua các bài viết của nhiều nguồn và hình thức khác nhau. Những thông tin này được đóng góp và đăng tải bởi các cộng tác viên, tác giả, người dùng mà chúng tôi không đảm bảo sẽ kiểm duyệt được hết.

Camnangsinhton.vn không cam kết và chịu bất cứ trách nhiệm hay nghĩa vụ nào đối với tính chính xác, nội dung, sự hoàn chỉnh, tính hợp pháp, hoặc tính xác thực của các thông tin đăng tải trên trang web này.

Trách nhiệm pháp lý

Camnangsinhton.vn từ chối trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng các dịch vụ, thông tin, nội dung, công cụ của Camnangsinhton.vn hoặc thông tin được hiển thị trên website của Camnangsinhton.vn. 

Quyền sở hữu trí tuệ

Bạn thừa nhận, Camnangsinhton.vn cho phép truy cập đến Nội dung được bảo vệ bản quyền, tên thương mại và các quyền sở hữu khác (kể cả quyền sở hữu trí tuệ), và thừa nhận các quyền sở hữu trí tuệ đó là hợp lệ và được bảo vệ trên mọi phương tiện truyền thông hiện có và sau này việc sử dụng nội dung của bạn sẽ được quản lý theo các luật bản quyền và các luật sở hữu trí tuệ hiện hành khác.

Bạn đồng ý và thừa nhận rằng tất cả các nội dung trên Camnangsinhton.vn sẽ thuộc quyền sở hữu trí tuệ Camnangsinhton.vn và bạn không được quyền thay đổi, sao chép, mô phỏng, truyền, phân phối, công bố, tạo ra các sản phẩm phái sinh, hiển thị hoặc chuyển giao, hoặc khai thác nhằm mục đích thương mại bất kỳ phần nào của nội dung, toàn bộ hay từng phần.

Bất kỳ bản sao nội dung được phép nào cũng phải được tái tạo ở dạng không thể biến đổi được các thông tri bất kỳ chứa trong nội dung, chẳng hạn như tất cả các thông tri về Quyền Sở hữu Trí tuệ, và các nguồn thông tin ban đầu cho Camnangsinhton.vn và địa chỉ mạng (URL) của nó.

Bạn sẽ không có bất kỳ Quyền Sở hữu Trí tuệ nào qua việc tải xuống hoặc in nội dung. Bất kể các bản sao hoặc việc sử dụng trái phép nào đối với nội dung nào cho mục đích thương mại sẽ bị coi là vi phạm và bị xử lý theo quy định có liên quan của pháp luật và các điều khoản quy định tại bản thỏa thuận này.

Về thiệt hại phát sinh

Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về bất kể mất mát hay thiệt hại nào (trực tiếp, gián tiếp, hệ quả…) có thể xảy ra từ những vấn đề có thể phát sinh trong việc sử dụng (hoặc không thể sử dụng) trang web này, hoặc trong việc sử dụng (hoặc không thể sử dụng) thông tin trên trang web này.

Về nội dung bên thứ ba

Trang web này có chứa những liên kết đến các trang web khác của các bên thứ ba. Nội dung trong các trang web của bên thứ ba không thuộc phạm vi quản lý của chúng tôi. Do đó, chúng tôi không thể và sẽ không chịu trách nhiệm về những thông tin hoặc nội dung đó. Những liên kết tới những trang web của bên thứ ba không phải là sự xác thực của Camnangsinhton.vn đối với trang web của bên thứ ba, các sản phẩm được quảng cáo, giới thiệu hoặc bán trên các trang web đó, cũng như việc các trang web đó không có virus máy tính hoặc các chương trình mang tính phá hoại khác. Chúng tôi không thể và không chịu trách nhiệm về việc thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân của các trang web của bên thứ ba.

Cẩm nang các kỹ năng sinh tồn, kiến thức cần thiết để con người có thể sống sót nơi hoang dã