Về tác giả

Hoang Dieu

Sở thích:

Rừng mưa nhiệt đới, du lịch hoang đảo, thử thách sinh tồn, thế giới hậu tận thế, người xuyên không...

Tự bạch

Bài viết của tác giả