Về tác giả

Le Ngoc Trung

Sở thích:

Rừng mưa nhiệt đới, du lịch hoang đảo, thử thách sinh tồn, thế giới hậu tận thế, người xuyên không...

Tự bạch

Name: Le Ngoc Trung Age: 22 Gender: Male Career: student

Bài viết của tác giả